همایش قرآن پژوهی و طب- اخبار همایش
لیست پذیرفته شدگان سخنرانی و پوستر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 لیست پذیرفته شدگان بصورت سخنرانی در همایش قرآن پژوهی و طب  

 

  لیست پذیرفته شدگان بصورت پوستر در همایش قرآن پژوهی و طب

نشانی مطلب در وبگاه همایش قرآن پژوهی و طب:
http://zums.ac.ir/find.php?item=98.2939.3014.fa
برگشت به اصل مطلب