دفتر توسعه آموزش دانشکده EDO

 | تاریخ ارسال: 1399/10/30 | 
 
دفتر توسعه آموزش دانشکده
بهداشت مواد غذاییرسالت 
شیمی مواد غذایی
چشم انداز
مدیر EDOبهداشت مواد غذایی کارشناس EDO رابط EDOشیمی مواد غذایی
 
شورای EDO
بهداشت مواد غذاییاعضای شورا شیمی مواد غذاییمصوبات شورا تقویم جلسات
 
واحدهای ذیربط
برنامه ریزی آموزشی آموزش مجازی آزمون ها و ارزشیابی فراگیران
آموزش  پاسخگو و عدالت محور پژوهش در آموزش توانمند سازی
 
کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 
دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه ها
آیین نامه وظایف EDO 
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعفرم ها

شیمی مواد غذایی
شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذای
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعفرایندها
بهداشت مواد غذایی شیمی مواد غذایی
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعجشنواره ها و همایش ها
بهداشت مواد غذایی شیمی مواد غذایی شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعسامانه ها

شیمی مواد غذایی
شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعلینک های مرتبط

شیمی مواد غذایی
شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعاخبار و اطلاعیه ها

شیمی مواد غذایی
شیمی مواد غذاییشیمی مواد غذاییرروش های نمونه برداری مواد غذایی
دفعات مشاهده: 574 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر