حوزه ریاست

President Domain

تماس با ما

نام و نام خانوادگی عنوان تلفن نمابر پست الکترونیک آدرس
دکتر حسن بختیاری رئیس دانشگاه ۳۳۰۱۸۱۰۰-۱ ۳۳۰۱۹۴۲۵ riasat zums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
مهندس سالار سالخورده مدیر حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۸ ۳۳۰۱۹۴۲۵ riasat zums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر مصطفی محمدی مدیرروابط عمومی ۳۳۱۳۰۷۱۵ webdazums.ac.ir نجان، جنب بیمارستان آیت اله موسوی مرکز همایش های بین المللی روزبه
خانم بتول دهار مشاور امور بانوان daharbatooln۴۸۳۹gmail.com زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
دکتر مریم نوبرانی معاونت غذا و دارو ۳۳۴۲۰۶۷۰ vcfd zums.ac.ir زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
دکتر علیرضا آرمانی کیان معاونت درمان ۳۳۰۱۸۱۴۹ treatmentzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر سیده صفیه موسوی معاونت فرهنگی ۳۳۴۷۰۵۷۴ ۳۳۴۷۰۵۷۴مستقیم
۱۶- ۳۳۴۴۸۵۱۵
csazums.ac.ir زنجان-شهرک کارمندان-انتهای بلوار مهدوی-دانشکده پزشکی -سایت پردیس -معاونت فرهنگی و امور دانشجویی کدپستی۴۵۱۳۹۵۶۱۱۱
دکتر مشهود تقیلو معاونت بهداشت ۳۳۰۱۸۱۵۲ zanjanhealthzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر محمدرضا زراعتی معاونت آموزشی ۳۳۰۱۸۶۲۴ education zums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر صمد ندری معاونت پژوهش ۳۳۱۵۶۱۴۱ researchzums.ac.ir زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
آقای دکتر مجید صادقی معاون توسعه ۳۳۰۱۸۱۴۰ logisticzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر محمدرضا سراج صادقی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان زنجان مستقیم ۳۳۳۶۰۱۱۰
۷-۳۳۳۶۰۱۵۴
۳۳۳۶۰۱۵۰
۳۳۳۲۹۶۰۷
امیرکبیر- نرسیده به چهارراه پائین
دکتر علی اصغر اجلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان ۳۶۲۲۲۸۷۰ مستقیم ۳۶۲۲۲۵۳۲
دکتر کوروش شعبانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان ابهر ۳۵۲۷۸۱۶۵ مستقیم ۳۵۲۲۴۰۰۱
دکتر ارشد بهرامی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان طارم ۴-۳۲۸۲۲۷۹۱ ۳۲۸۲۲۷۵۴
دکترایرج کریم فر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان خدابنده ۳۴۲۲۲۵۶۶ ۳۴۲۲۲۸۶۶
دکتر صادقی مقدم مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان سلطانیه ۳۵۸۲۴۶۵۶ ۳۵۸۲۴۵۱۶

دکتر عین اله کرمی
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان ایجرود ۳۶۷۲۲۲۰۸۳۶۷۲۲۲۰۸دکتر
۹-۳۶۷۲۲۵۰۸دفتر
۳۶۷۲۲۵۰۷
دکتر جلیل کریمخانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره ۳۵۵۳۴۰۰۳مستقیم
۳۵۵۲۴۰۰۵مخابرات
۳۵۵۲۴۰۰۶
دکتر کرمی بیمارستان ایثار ایجرود ۳۶۷۲۲۶۳۹دکتر
۳۶۷۲۲۶۲۸نگهبانی
۳۶۷۲۲۴۹۷
دکتر روح الله خدابنده لو بیمارستان بوعلی سینا خرم دره ۳۵۵۲۸۰۱۲مستقیم
۳۵۵۲۸۰۱۰
مستقیم۳۵۵۲۸۰۱۴
۴-۳۵۵۲۸۰۰۱
دکتر عفت حاجیلو بیمارستان شهدای طارم ۳-۳۲۸۲۲۷۰۱ ۳۲۸۲۲۴۰۰
دکتر رامین ملکی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی ۳۳۵۴۲۴۰۴ ۳۳۵۴۲۴۰۳
دکتر غلام رضا بیگدلو بیمارستان امدادی ابهر ۳۵۲۴۰۹۹۶
۳۵۲۳۱۸۰۰ مستقیم
۳۵۲۳۱۸۰۱
دکتر مصطفی عزیزی مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی ۳۳۱۳۱۲۱۲ ۳۳۱۳۱۲۰۳ ۳-۳۳۱۳۰۰۰۰
۳۳۱۳۰۱۰۰۰ تلفنخانه
دکتر یداله محمودی بیمارستان الغدیر ابهر ۳۵۳۶۸۳۳۰
دکتر حامد سبحانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) ۳۴۲۲۰۲۱۹ ۳۴۲۲۴۳۰۹
دکتر ابوالفضل عبادی بیمارستان رازی ماهنشان ۳۶۲۲۳۲۹۷ مستقیم ۳۶۲۲۳۲۹۶
دکتر حسن نیشابوری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ( عج ) ۳۳۷۷۰۷۶۰ مستقیم ۳۳۷۷۰۷۵۱
دکتر مهدی موسائی فرد دانشکده پرستاری و مامایی ۳۳۱۴۸۳۱۸دفتر
۳۳۱۴۸۳۲۶ رئیس
۳۳۱۴۸۳۱۹
خانم دکتر مینا محبیان دانشکده دندانپزشکی ۳۳۱۴۸۳۸۸ ۳۳۴۷۱۱۶۱
خانم دکتر جعغری دانشکده پیراپزشکی ۳۳۷۷۳۱۲۸ خ پروین‌اعتصامی-نرسیده ب شیرپاستوریزه
دکترمهران محسنی دانشکده داروسازی ۳۳۴۴۸۸۷۴ ۳۳۴۷۳۶۳۹ ۸ -۳۳۴۷۳۶۳۵ پردیس اصلی دانشگاه
خانم مریم محمدی دانشکده پرستاری ابهر ۳۵۲۱۳۴۲۸ ۳۵۲۷۰۰۲۱ ۳-۳۵۲۷۹۴۱۲
دکتر حمید رضا فلاح دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۲۵۱ ۳۳۴۴۹۵۵۳ ۳۳۴۴۴۱۸۲ مستقیم انتهای شهرک کارمندان

-۳-۳۳۴۴۰۳۰۱تلفنخانه
دکتر اصغر فضائلی پردیس خودگردان ۳۳۷۷۲۱۰۰ ۳۳۷۷۹۲۴۴ ۳۳۷۷۲۰۲۰
۳۳۷۷۳۱۰۰
میدان هنرستان
دکتر محمدرضا مهراسبی دانشکده بهداشت

دفعات مشاهده: 805 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر