کارگروه های تخصصی

با توجه به گسترش دانش فناوری اطلاعات و پیشرفت این حوزه به سوی تخصص گرایی و نیز در راستای افزایش بهره وری، هم افزایی دانش و نیز انتقال دانش و تجربیات کارشناسان واحدهای تابعه، طرح ایجاد کارگزوه های تخصصی در دانشگاه، اجرایی گردید، حسب همین امر و  نیز در نظر گرفتن نیازهای دانشگاه 6 کارگروه تشکیل و تمام کارشناسان حسب علاقه، توانمندی، موقعیت شغلی و نیاز دانشگاه در یک کارگروه عضو شده و در جلسات منظمی که هر دو ماه یکبار در کارگروه به شکل اختصاصی و یکبار هم در کارگروه مشترک فناوری اطلاعات حضور فعال داشته و در خصوص موارد مرتبط تبادل نظر نمایند.