زیرساخت، شبکه و سخت افزار
ردیف کارگروه زیرساخت، شبکه و سخت افزار
1. تدوین بندهای فنی در قراردادهای حوزه ، سخت افزار، شبکه، ارتباطات ،خدمات پشتیبانی
2. بررسی استانداردهای فنی در حوزه های مرکز داده، شبکه، سخت افزار
3. تدوین استاندارد خرید در حوزه های سخت افزار، شبکه، سرور و تجهیزات مرکز داده
4. بررسی دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با حوزه سخت افزار و شبکه و ارائه راهکارهای لازم در خصوص پیاده سازی آنها
5. تحقیق و مطالعه درخصوص ابزارهای جدید سخت افزار و شبکه ، قابلیتها و امکانات آنها
6. شناسایی شرکتهای فعال در زمینه سخت افزار، شبکه، ارتباطات، نوع خدمات آنها و تایید صلاحیت فنی شرکتها
7. تولید  و جمع آوری مطالب آموزشی در زمینه آموزشهای عمومی و تخصصی شبکه، سخت افزار با هماهنگی کارگروه آموزش
8. تدوین استاندارد و ارائه پیشنهادات در خصوص نگهداری تجهیزات شبکه، سخت افزار و مرکز داده
9. مستند سازی اقدامات صورت گرفته و ارائه گزارشات لازم جهت طرح در شورای عالی فناوری اطلاعات.