رابطین سامانه های سلامت مراکز
کارشناسان HIS بیمارستان
مهندس سولماز آپرا-مهندس زهرا حسین خانی آیت اله موسوی
مهندس مهسا کریمی-مهندس زهرا موسوی لو ولیعصر
مهندس حمید عبدلی شهیدبهشتی
مهندس محمد بیگدلی-مهندس سعید قاسمی امیرالمومنین خدابنده
مهندس ابراهیم محمدی-مهندس ایوب آقامحمدی بوعلی سینا خرم دره
مهندس نوید پوریگانه-مهندس مجید قربانی الغدیر ابهر
مهندس عباس برجی امدادی ابهر
مهندس مسلم جعفری ایثار ایجرود
مهندس عباسعلی محمدی رازی ماهنشان
مهندس جلال محمدی شهدا طارم
مهندس مهدی راشدین خصوصی بهمن
مهندس اعتمادی امام حسین(تامین اجتماعی)
مهندس قدیمی امید ابهر(تامین اجتماعی)