پیوندهای مرتبط

پیوند

لینک

مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات وزرات بهداشت

http://it.behdasht.gov.ir/

دوره های آزاد رایانه ای

http://mit-ocw.sbu.ac.ir/

شورای عالی انفورماتیک کشور

http://www.shci.ir

سایت انعکاسی دوره های آزاد رایانه ای

http://mirror.mit-ocw.sbu.ac.ir

وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

http://www.msrt.ir/fa/pages/Home.aspx

انجمن انفورماتیک ایران

http://www.isi.org.ir/

نظام صنفی رایانه ای کشور

http://www.irannsr.org/

سازمان نظام صنفی رایانه ای زنجان

http://zanjan.irannsr.org/

الکامپ

http://iran-elecomp.com/Farsi/

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان

https://zanjan.ict.gov.ir/

سازمان فنآوری اطلاعات ایران

http://www.itc.ir/

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

https://www.ict.gov.ir/

دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات وامنیت استانداری زنجان

http://ostandari-zn.ir/Default.aspx?alias=ostandari-zn.ir/m1_d2&