مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

بایگانی بخش حوزه مرکز مطالعات

:: شرح وظایف کارشناسان واحد ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید - 1400/6/22 -
:: منابع جدید آموزش پزشکی - 1400/5/4 -
:: اعضای شورای دانش پژوهی آموزشی - 1400/4/22 -
:: اعضای کارگروه واحد اعتبار بخشی - 1400/4/13 -
:: فرآیندها - 1400/4/9 -
:: شرح وظایف واحد اعتباربخشی مرکز EDC دانشگاه - 1400/4/9 -
:: واحد اعتبار بخشی - 1400/4/9 -
:: مدیران واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی - 1400/1/22 -
:: درخواست گواهی تجمیعی طاها - 1399/12/24 -
:: اطلاعیه - 1399/9/16 -
:: فرآیند ها - 1399/7/7 -
:: معرفی همکاران واحد - 1399/5/14 -
:: مراکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه - 1399/5/14 -
:: برنامه عملیاتی واحد - 1399/5/14 -
:: کتابچه فرآیندهای برتر جشنواره شهید مطهری - 1399/5/9 -
:: معرفی واحد - 1399/5/5 -
:: برنامه واحد - 1399/5/5 -
:: فرمت طراحی سوالات جهت سامانه فرادید - 1399/5/2 -
:: واحد ارزیابی آزمون ها - 1399/5/1 -
:: جشنواره اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) - 1399/4/18 -
:: سامانه ملی فرآیندهای نوآورانه وزارت بهداشت - 1399/4/12 -
:: کلینیک مشاوره دانش پژوهی آموزشی - 1399/4/1 -
:: آیین نامه طاها - 1399/3/29 -
:: آیین نامه ها - 1399/3/29 -
:: طرح درس اساتید - 1399/2/27 -
:: شرح وظایف: - 1399/2/27 -
:: فرم های دانش پژوهی آموزشی - 1398/11/26 -
:: طرح تحول آموزش - 1398/10/23 -
:: بخشنامه و آیین نامه ها - 1398/10/22 -
:: نهمین المپیاد علمی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1398/10/22 -
:: المپیاد علمی دانشجویان - 1398/10/22 -
:: فرم جشنواره نوآورانه دانشجویی - 1398/10/22 -
:: آیین نامه و اساسنامه کمیته دانشجویی - 1398/10/22 -
:: معرفی واحد کمیته دانشجویی - 1398/10/22 -
:: برنامه واحد کمیته دانشجویی - 1398/10/22 -
:: شرایط عضویت کمیته دانشجویی - 1398/10/22 -
:: کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی - 1398/10/22 -
:: معرفی واحد مهارتهای بالینی - 1398/10/21 -
:: مرکز مهارت های بالینی - 1398/10/21 -
:: واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی - 1398/10/21 -
:: دفاتر توسعه آموزش (EDO) - 1398/10/21 -
:: کارگاه سال 98 - 1398/10/21 -
:: کارگاه سال 97 - 1398/10/21 -
:: کارگاه سال 96 - 1398/10/21 -
:: برنامه واحد توانمند سازی - 1398/10/21 -
:: معرفی واحد توانمند سازی - 1398/10/21 -
:: واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی - 1398/10/21 -
:: اولویت های پژوهشی مبتنی بر بار بیماری ها و ریسک فاکتورها - 1398/10/17 -
:: فرآیند آموزش پاسخگو - 1398/10/17 -
:: اعضای کارگروه آموزش پاسخگو - 1398/10/17 -
:: برنامه واحد آموزش پاسخگو - 1398/10/17 -
:: معرفی واحد آموزش پاسخگو - 1398/10/17 -
:: واحد آموزش پاسخگو - 1398/10/17 -
:: لیست فرآیندهای برتر دانشگاهی جشنواره شهید مطهری - 1398/10/17 -
:: فراخوان یازدهمین جشنواره شهید مطهری - 1398/10/17 -
:: آیین نامه و فرم جشنواره شهید مطهری - 1398/10/17 -
:: جشنواره شهید مطهری - 1398/10/17 -
:: راهنمای کسب امتیاز دانش پژوهی - 1398/10/12 -
:: سامانه فرآیندهای نوآورانه وزارت بهداشت - 1398/10/12 -
:: اعضای کمیته دانش پژوهی - 1398/10/12 -
:: فرآیندهای دانش پژوهی - 1398/10/12 -
:: برنامه عملیاتی واحد دانش پژوهی - 1398/10/12 -
:: معرفی واحد دانش پژوهی - 1398/10/12 -
:: واحد دانش پژوهی آموزشی - 1398/10/12 -
:: سامانه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی - 1398/10/11 -
:: اعضای کمیته پژوهش در آموزش - 1398/10/11 -
:: فرآیندهای پژوهش در آموزش - 1398/10/11 -
:: برنامه واحد پژوهش در آموزش - 1398/10/11 -
:: معرفی واحد پژوهش در آموزش - 1398/10/11 -
:: واحد پژوهش در آموزش - 1398/10/11 -
:: فرآیند واحد ارزیابی و ارزشیابی - 1398/10/11 -
:: نمونه فرم واحد ارزیابی و ارزشیابی - 1398/10/11 -
:: برنامه واحد ارزیابی و ارزشیابی - 1398/10/11 -
:: معرفی واحد ارزیابی و ارزشیابی - 1398/10/11 -
:: واحد ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید - 1398/10/11 -
:: آیین نامه آموزش برنامه ریزی درسی - 1398/10/11 -
:: راهنما - 1398/10/11 -
:: فرم - 1398/10/11 -
:: طرح درس اساتید - 1398/10/11 -
:: معرفی واحد برنامه ریزی آموزشی - 1398/10/11 -
:: واحد برنامه ریزی آموزشی - 1398/10/11 -
:: معرفی اعضا مرکز - 1398/10/8 -
:: معرفی مدیریت - 1398/10/8 -
:: تاریخچه - 1398/10/8 -