بایگانی بخش اخبار

:: هفته جهانی تغذیه باشیرمادر(۱۰الی۱۶ مرداد) - 1400/5/13 -
:: پیام های ایمنی ترافیک - 1400/3/26 -
:: ادرس مراکز منتخب استان زنجان - 1400/2/7 -
:: ثبت نام شرکت در کار آزمایی بالینی فاز ۳ واکسن کرونا کنژوگه در شهر زنجان - 1400/2/2 -
:: ترک دخانیات - 1399/3/10 -
:: جملات کلیدی در نقش مصرف دخانیات و بیماری کرونا ویروس: - 1399/3/10 -
:: اطلاعیه شماره 25-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/13 -
:: اطلاعیه شماره 26-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/13 -
:: اطلاعیه شماره 24-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/12 -
:: اطلاعیه شماره 23-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/12 -
:: اطلاعیه شماره 22-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/12 -
:: اطلاعیه شماره 21-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/8 -
:: اطلاعیه شماره 19-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/7 -
:: اطلاعیه شماره 20-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/7 -
:: اطلاعیه شماره 18-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/7 -
:: اطلاعیه شماره 17-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/7 -
:: اطلاعیه شماره 16-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/7 -