عمومیخدمات الکترونیک به شهروندان
حوزه عنوان خدمت
ریاست شکایات مردمی
معاونت درمان صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی
معاونت درمان تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی
معاونت درمان درخواست تغییرنام موسسات پزشکی
معاونت درمان درخواست تعطیلی موقت / ابطال پروانه موسسات پزشکی
معاونت درمان درخواست پروانه المثنی برای موسسات پزشکی
معاونت درمان درخواست تغییر آدرس موسسات پزشکی
معاونت درمان صدور موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی
معاونت درمان مشاهده جواب آزمایش الکترونیکی بیمارستان آیت اله موسوی
معاونت درمان نوبت دهی اینترنتی کلینیکهای  بیمارستان آیت اله موسوی
معاونت درمان مشاهده اینترنتی نتایج گرافی بیماران بیمارستان  آیت اله موسوی
معاونت درمان مشاهده جواب آزمایش الکترونیکی بیمارستان ولیعصر (عج)
معاونت درمان نوبت دهی اینترنتی بیمارستان ولیعصر (عج)
معاونت درمان مشاهده اینترنتی نتایج گرافی بیماران بیمارستان ولیعصر (عج)
معاونت درمان نوبت دهی اینترنتی کلینیک هفت تیر
معاونت درمان نوبت دهی اینترنتی کلینیکهای  بیمارستان امدادی ابهر
معاونت درمان مشاهده اینترنتی نتایج گرافی بیمارستان امدادی ابهر
معاونت آموزش مدیریت آموزش
معاونت تحقیقات کتابخانه دیجیتال
معاونت تحقیقات مدیریت اطلاعات تحقیقاتی
معاونت دانشجویی تسهیلات دانشجویی
معاونت دانشجویی سیستم جامع اتوماسیون دانشگاهی
معاونت بهداشتی رتبه بندی بهداشتی رستورانها
معاونت بهداشتی ثبت اطلاعات بیماران سرطانی جهت دریافت خدمات درمانی
معاونت بهداشتی ثبت داده های بیماران مبتلا به سل
معاونت غذا و دارو معرفی مسئول فنی داروخانه
معاونت غذا و دارو ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه 
معاونت غذا و دارو صدور مجوز تاسیس حقیقی 
معاونت غذا و دارو تغییر نام داروخانه 
معاونت غذا و دارو درخواست تعطیلی داروخانه