هیات علمیاعضای هیات علمی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

 گروه اصلی

گروه یا گروههای مامور

۱

دکتر نرگس پورسینا

زیست مواد دارویی

-

۲

 دکتر سمیه صدیقیان

زیست مواد دارویی

-

۳

  دکتر علی رمضانی

زیست فناوری دارویی

زیست مواد دارویی

۴

دکتر علی شرفی

زیست فناوری دارویی

زیست مواد دارویی

۵

دکتر شهره محبی

شیمی داروئی

-

۶

دکتر کبری رستمی زاده

شیمی داروئی

زیست مواد دارویی

۷

دکتر ندا ادیب پور

شیمی داروئی

-

۸

دکترحسین دانافر

شیمی داروئی

زیست مواد دارویی- نانو فناوری داروئی

۹

دکتر حافظه صالح آبادی

شیمی داروئی

گروه کنترل غذا و دارو

۱۰

دکتر مهرداد حمیدی

فارماسیوتیکس

نانوفناوری دارویی- فارماکوتراپی

۱۱

دکتر فرامرز دوبختی

فارماسیوتیکس

-

۱۲

دکتر سعید رضایی

فارماسیوتیکس

فارماکوتراپی

۱۳

دکتر انسیه گلعلی

فارماسیوتیکس

فارماکوتراپی

۱۴

دکتر مسعود اسدی

فارماکوتراپی فارماکولوژی و سم شناسی
۱۵ دکتر فاطمه احمدی فارماکوتراپی -

۱۶

دکتر محمدرضا اسکندری

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۱۷

دکتر مهدیه انوش

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۱۸

دکتر مریم نوبرانی

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

۱۹

دکتر میر جمال حسینی

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۲۰

دکتر ملیحه پارسا

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۲۰

دکتر حامدقویمی

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

۲۱

دکترسینا عندلیب

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۲۲

دکتر مینا اسلامبولچیلار

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

۲۴

دکتر علیرضا یزدی نژاد

فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

-

۲۵

دکتر مهدی توکلی زاده اصفهانی

فارماکوگنوزی و  داروسازی سنتی

-

۲۶

دکتر ثمینه جعفری

فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

-

۲۷

دکتر مهران محسنی

کنترل غذا و دارو

-

۲۸

دکتر آزاده غفاری

کنترل دارو و غذا

نانوفناوری دارویی

۲۹

دکتر مریم حسن

کنترل دارو و غذا

زیست فناوری دارویی

۳۰

دکتر سعید قنبر زاده

نانوفناوری دارویی

فارماسیوتیکس

۳۱

دکتر عزیز ملکی

نانوفناوری دارویی

-

۳۲

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی

نانوفناوری دارویی

زیست فناوری دارویی

۳۲

دکتر زهرا کرمی

نانوفناوری دارویی

۳۲

دکتر محمدعلی شهبازی

نانوفناوری دارویی

زیست مواد دارویی

۳۲

دکتر نرگس فروزیده

نانوفناوری دارویی