هیات علمیدکتر حسین دانافر

دکتر حسین دانافر

کارشناسی ارشد شیمی آلی،دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز پیش داروهای پلیمری، طراحی سیستم های   دارورسانی با استفاده از نانو ذرات،  ، تهیه نانوذرات مغناطیسی جهت رساندن داروها به بافت هدف، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک با استفاده از روشهای HPLC و LC-Mass

زمینه های آموزشی : شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی، شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی دارویی

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۱۹

پست الکترونیکی : danafarzums.ac.ir