هیات علمیحمیدرضا خیری منجیلی

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی

دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
زمینه های پژوهشی : نانوبیوتکنولوژی و نانو مدیسین، تهیه و ارزیابی سیستمهای دارورسانی ضد سرطان. تشخیص و درمان هدفمند سرطان ها با استفاده از نانوذرات،سنتز و بهینه سازی نانوذرات طلا و نانو مزوسپورها، طراحی ملکول های زیستی مانند: siRNAوmiRNA در جهت درمان سرطان، بررسی الگوی بیان ژنی در سرطان های مختلف با نمونه های شاهد برای پیدا کردن بیومارکرها، انتقال ژن بر مبنای  نانو پلیمر ها با استفاده از مدلهای حیوانی و استفاده از مدلهای مختلف برون تن و درون تنی برای ارزیابی ترانسپورتملکول های زیستی، تهیه داربست های مختلف جهت تمایز سلول های بنیادی

زمینه های آموزشی : نانوبیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، نانوپزشکی،نانو ماشین ها، روشهای آنالیز میکروسکوپی نانو ذرات، بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته

تلفن : 33473635-024 داخلی 336

پست الکترونیکی : h.kheiri@zums.ac.ir