هیات علمیمسعود اسدی خیاوی

دکتر مسعود اسدی خیاوی

دکتری حرفه ای پزشکی،دکتری تخصصی فارماکولوژی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

رشته : فارماکولوژی بالینی

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : فارماکولوژی بالینی(فارماکوژنومیکس)

زمینه های آموزشی : فارماکوتراپی، انترنی داروسازی

تلفن : 33473635-024 داخلی  300

پست الکترونیکی : makhiavi@gmail.com