هیات علمیدکتر مریم نوبرانی

دکتر مریم نوبرانی

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماکولوژی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : Scopus

زمینه های پژوهشی : تعیین فنوتیپ، فارماکوژنومیکس، مطالعه فارماکوکینتیک داروها بر اساس فنوتیپ/ژنوتیپ

زمینه های آموزشی : فارماکولوژی

تلفن : 33473635-024 داخلی 308

پست الکترونیکی :