هیات علمیدکتر مهرداد حمیدی

دکتر مهرداد حمیدی

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماسیوتیکس


مرتبه ی دانشگاهی : استاد

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : فرمولاسیون داروها و فراورده های جدید بر مبنای نیاز جامعه، ارزیابی داروها و مکمل های غذایی موجود در بازار دارویی ایران بر روی جامعه ایرانی، ارائه فرمولاسیونهای جدید گیاهی، تهیه و ارزیابی درون تن و برون تن سامانه های دارورسانی بر اساس نانو فناوری، تهیه و ارزیابی سیستمهای دارورسانی بر اساس اریتروسیتهای عامل، مطالعات نوروفارماکوکنیتیک بر روی داروها با تأکید بر نقش p -گلیکوپروتئین، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک، انجام مطالعات هم ارزی زیستی بر روی داروها

زمینه های آموزشی : فارماسیوتیکس 1تا 5 ( نظری و عملی)، بیوفارماسی، فیزیکال فارماسی 1 و 2 

تلفن : 33473635-024 داخلی 324

پست الکترونیکی : hamidim@zums.ac.ir