هیات علمیدکتر حامد قویمی

دکتر حامد قویمی

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماکولوژی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی:

تلفن : 33473635-024 داخلی 317

پست الکترونیکی : ghavimih@zums.ac.ir