هیات علمیدکتر مهدیه انوش

دکتر مهدیه انوش

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماکولوژی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

پست الکترونیکی : anush@zums.ac.ir

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : مطالعات Neurobehavioral و بررسی اثرات داروها و ترکیبات گیاهی در درمان التهاب ، تشنج ، درد ، دپرسیون (افسردگی ) و اعتیاد و زخم های حاد و مزمن، جداسازی سلول های کبری و مطالعات فارماکودینامیک و فارماکوکنیتیکی، بررسی مکانیسم های سلولی –مولکولی داروها و ترکیبات گیاهی، بررسی اثرات داروها در سیستم اعصاب مرکزی با استفاده از روش flereotaxic

زمینه های آموزشی : فارماکولوژی، زبان تخصصی، واژه شناسی در پزشکی و داروسازی

تلفن : 33473635-024 داخلی 310

پست الکترونیکی :