هیات علمیدکتر میر جمال حسینی

دکتر سید جمال حسینی

دکتری تخصصی سم شناسی و داروشناسی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۰۷

پست الکترونیکی :