هیات علمیدکتر ملیحه پارسا

دکتر ملیحه پارسا

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی سم شناسی


مرتبه ی دانشگاهی :: استادیار

سوابق علمی : ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : بررسی تداخلات مسیرهای پیامرسانی (cell signaling & crosstalk)، بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیبات طبیعی و سنتتیک، بررسی تغییرات بیان ژن در سطح mRNA  و پروتئین و اختلات ایجاد شده در مسیرهای پیامرسانی سلولی در بیماریها به ویژه سرطان

زمینه های آموزشی : سم شناسی نظری، سم شناسی عملی، کنترل مسمومیت، کارآموزی و کارورزی داروخانه

تلفن : 33473635-024 داخلی 306

پست الکترونیکی : parsa@zums.ac.ir