هیات علمیدکتر علیرضا یزدی نژاد

دکتر علیرضا یزدی نژاد

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی فارماکوگنوزی 


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : Scopus

زمینه های پژوهشی : استخراج و جداسازی و شناسایی مواد، شناسایی مواد ترپنها و نفتازارینها

زمینه های آموزشی : گیاهان دارویی، فارماکوگنوزی، آنالیز دستگاهی به روش GC-Mass و NMR

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی۳۳۳

پست الکترونیکی : yazdinezhadzums.ac.ir