هیات علمیدکتر مهدی توکلی زاده اصفهانی

دکتر مهدی توکلی زاده اصفهانی

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماکوگنوزی 


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : ResearcherID     ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی۳۳۸

پست الکترونیکی :