هیات علمیدکتر مهران محسنی

دکتر مهران محسنی

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : تحقیقات در زمینه غذا، آلاینده مواد غذایی، جهش زایی مواد شیمیایی و دارویی، تغذیه و رژیم درمانی، بهداشت مواد غذایی ، آلاینده های مواد غذایی، آلودگی های محیطی مواد غذایی، ارزیابی و کنترل بهداشت مواد غذایی

زمینه های آموزشی : کنترل میکروبی داروها، مواد خوراکی و رژیم های درمانی، روشهای تجزیه دستگاهی

تلفن : 33473635-024 داخلی313

پست الکترونیکی : mohsenim@zums.ac.ir