هیات علمیعزیز ملکی

دکتر عزیز ملکی

کارشناسی ارشد شیمی آلی، دکتری تخصصی شیمی آلی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی :  ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
زمینه های پژوهشی : سنتز های پیشرفته- سامانه های دارورسانی نوین- نانوفناوری داروئی - نانوکاتالیست ها

زمینه های آموزشی : شیمی آلی- پلیمرهای آلی و معدنی- سامانه های دارورسانی- سنتزهای پیشرفته- مواد متخلخل

تلفن : 33473635-024 داخلی 343

پست الکترونیکی : maleki@zums.ac.ir