مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

تاریخچه

 | تاریخ ارسال: 1398/10/8 | 
تاریخچه، شرح وظایف:
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان (EDC) از سال ۱۳۷۶به عنوان یکی از مدیریت های معاونت آموزشی دانشگاه مشغول به فعالیت شده و مسوولیت ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی و انجام مطالعات در زمینه توسعه آموزش پزشکی  را بر عهده دارد و بر اساس آیین نامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع به انجام وظایف و فعالیت های اصلی خود به شرح زیر می پردازد. در سال ۱۳۹۲ گستره فعالیت EDC شامل ۵ واحد بوده که از سال ۱۳۹۶ ضمن افزایش و گسترش فعالیت های EDC به ۱۳ واحد ، با ابلاغ برنامه های طرح تحول آموزش  و راه اندازی دبیرخانه کلان منطقه آمایشی ۶ در این دانشگاه ، تمامی امور مربوط به برنامه های طرح تحول آموزش و همچنین دبیرخانه کلان منطقه ۶ آمایشی کشور در EDC راه اندازی گردید.  اهم فعالیت ها و برنامه های EDC شامل:
 • هدایت ، هماهنگی ، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه، مطابق با ضوابط شورایعالی برنامه ریزی
 • سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 • هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
 • هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها
 • سازماندهی،اجراء ونظارت بر ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی– یادگیری
 • هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه
 • سازماندهی و نظارت بر فرایند های شناسایی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان
 • انجام تمامی امور مربوط به برگزاری المپیادهای دانشجویی در دانشگاه همراه با نظارت و همکاری با امور مربوط به برگزاری المپیادهای علمی دانشجویی در سطح کلان منطقه ۶ آمایشی کشور
 • هدایت ، تصویب ، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه
 • ارائه خدمات لازم برای تولید محتواهای الکترونیک از طریق مرکز آموزش مجازی
 • هدایت، هماهنگی،تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه در کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی
 • هدایت و نظارت بر آزمون های فراگیران علوم پزشکی در دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه
 • ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط
 • ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
 • ارائه مشاوره های آموزشی با شرکت درجلسات ، شوراها و کمیته های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات
 • تعامل با گروه های آموزشی از طریق دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی
 • طراحی، هدایت و نظارت بر برنامه ریزی درسی در سطوح مختلف
 • تعامل موثر با هیات ممیزه دانشگاه برای ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه فعالیت های آموزشی اعضا هیات علمی
 • تعامل موثر با دفتر امور هیات علمی دانشگاه برای تهیه و تایید مستندات مربوط به فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی برای ترفیع پایه سالیانه اساتید
 • تعامل موثر با دانشجویان از طریق راه اندازی و توسعه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش
 • هدایت و نظارت بر روی فعالیت های واحدهای مرکز و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی براساس برنامه عملیاتی سالیانه واحدها و دفاتر
 • انجام تمامی امور مربوط به دبیرخانه کلان منطقه ۶ آمایشی کشور در معاونت آموزشی دانشگاه
 • هدایت، نظارت و ارزیابی کارگروه های ۱۷ گانه برنامه های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه و کلان منطقه ۶ آمایشی
 • تعامل موثر با مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه ۶ آمایشی کشور و وزارت متبوع
 • راه اندازی ستاد طرح تحول و نوآوری در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در قالب مدل مگاپروژه ها
 • هدایت، نظارت و تصویب و پیگیری پروژه های پیشنهادی اعضاء کارگروه های طرح تحول آموزش در کمیته راهبردی ستاد طرح تحول آموزش دانشگاه
 • پیشبرد امور مربوط به برنامه های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در قالب مدل مگاپروژه ها در کمیته راهبردی ستاد طرح تحول آموزش
 • انجام تمامی امور مربوط به جمع آوری، کنترل و بارگذاری مستندات مربوط به برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه (HOP) و فعالیت های کلان منطقه ای
 • ارزیابی انطباق برنامه های عملیاتی (HOP) دانشگاه ها/دانشکده های کلان منطقه ۶ آمایشی کشور
 • هدایت، نظارت و همکاری با انواع برنامه های اعتباربخشی آموزشی دانشگاه
 • انجام امور علمی و پشتیبانی مجله توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • شرکت فعال در همایش سالیانه آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری 
 • شرکت فعال در برگزاری همایش ها و سمپوزیوم های مرتبط با آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ماموریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی و نظارت موثر در جهت توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی، مدیریت و رهبری آموزشی، پاسخگویی به نیازهای حوزه ی سالمت و ایجاد شرایطی مطلوب برای ارتقاء سطوح کمی و کیفی آموزش گروه های مختلف علوم پزشکی دانشگاه به منظور توانمندسازی نیروهای انسانی و افزایش انگیزه در مدرسین و فراگیران، ارائه مشاوره های علمی و فنی به دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی وابسته، فراهم نمودن بسترهای الزام برای ارتقای جایگاه آموزش الکترونیک در سطح دانشگاه، توسعه پژوهش در آموزش و گسترش روحیه دانش پژوهی به عنوان ابزارهای ارتقا و توسعه آموزش علوم پزشکی، نظارت و ارزشیابی و آموزش و بازآموزی مدرسین و فراگیران با استفاده از فناوری های مناسب و نوین و فعالیت در حیطه ها و ابعاد مختلف آموزشی می باشد.
دفعات مشاهده: 352 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر