هیات علمیدکتر زهرا کرمی

دکتر زهرا کرمی
 

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه - دکتری تخصصی نانوفناوری داروئی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : تهیه و ارزیابی سامانه های  نوین دارورسانی بر اساس نانو تکنولوژی، مطالعات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک با استفاده از مدلهای حیوانی، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک

زمینه های آموزشی: شیمی عمومی، شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی، نانوتکنولوژی دارویی، مهندسی پلیمر، روشهای آنالیز میکروسکوپی نانو ذرات

تلفن:33473635-024 داخلی 311

پست الکترونیکی: karami_zzums.ac.ir