ریاست

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 


     ریاست مرکز


 

 نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالفضل عبادی                                               تحصیلات :متخصص اطفال        

 
تلفن تماس : ۳۶۲۲۳۲۹۲-۰۲۴

 شرح وظایف ریاست مرکز
  ۱. نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .
  ۲. تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها
  ۳. نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .
  ۴. تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .
  ۵. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی .
  ۶. ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز .
  و همچنین ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .
  ۷. ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها .
  ۸. مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .
  ۹. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبیل کمیته های پرستاری مدارک پزشکی آموزشی ارتقاءکیفیت و غیره تشکیل می شود .
  ۱۰. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .
  ۱۱. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
  ۱۲. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .
  ۱۳. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .
  ۱۴. شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستیاران و دانشجویان دانشکده های پزشکی و تدریس به آنان طبق برنامه های تعیین شده .
  ۱۵. ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها
  ۱۶. امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
  ۱۷. نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .
  ۱۸. تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .
  ۱۹. اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت
  ۱ -۱۹- شرکت در دوره های لازم مدیریتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی
  ۲۰ - اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز
 

دفعات مشاهده: 321 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر