آموزش مداوم کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/6/30 | 
 دستورالعمل آموزش مداوم کارکنان مرکز

   هدف :
  نظر به اهمیت امر آموزش در ارتقاء شغلی کارکنان و تاثیرآن بر کیفیت ارائه خدمات درمانی به مراجعین مرکز و در راستای بند ۶-۲ از الزامات استاندارد ایزو ۲۰۰۰-۹۰۰۱ برنامه آموزشی جهت کلیه کارکنان تنظیم و به اجرا درمی آید .
  دستورالعمل آموزش مداوم کارکنان :

  در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که پرونده آموزشی کارکنان واجرای برنامه های آموزشی در مرکز تابع قوانین ومقررات دانشگاه علوم پزشکی زنجان در این زمینه می باشد .
  ۱- کلیه کارکنان اعم از نوع وضعیت استخدامی( رسمی ، آزمایشی ، قراردادی ، طرحی ) دارای پرونده آموزشی الکترونیکی میباشند. این پرونده شامل موارد زیر است : الف) اطلاعات فردی ب) آموزش های پیش بینی شده بر اساس نیاز سنجی مربوط به هر رشته شغلی ج) آموزش های گذرانده شده از بدو خدمت بر اساس نوع آموزش ( شغلی ، عمومی ، بهبود مدیریت ) به تفکیک عنوان آموزش وتاریخ شروع وپایان هردوره د) اطلاعات مربوط به ابتکارات ، پیشنهادات ، تالیفات وتحقیقات
  ۲- براساس مصوبات معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان حداکثر ساعت آموزشی در یک سال برای هر نفر ۱۰۰ ساعت میباشد ( ۶۰ ساعت شغلی – ۴۰ ساعت عمومی )
  ۳- برگزاری آموزشی های عمومی (۴۰ ساعت ) بر عهده معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی می باشد ودر این خصوص تنها مسئولیت معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی مزبور بر عهده رابط آموزشی مرکز می باشد .
  ۴- در خصوص آموزشهای شغلی روند زیر جهت برگزاری دوره های آموزشی رعایت میگردد :
  ۱-۴) در ابتدای هر سال پس از اطلاع رسانی معاونت پشتیبانی ، فرم اعلام نیازهای آموزشی بر اساس عناوین دوره های آموزشی تعیین شده در نیاز سنجی به تفکیک رسته ورشته شغلی با استعلام از مسئولین واحد ها تهیه میشود .
  ۲-۴) عناوین مزبور با توجه به امکان سنجی آموزشی وبا توجه به شرایط وتجهیزات و...تنظیم وبه معاونت پشتیبانی ارسال میگردد.
  ۳-۴)معاونت پشتیبانی طی تشکیل جلسه ای حضوری با رابط آموزشی مرکز نسبت به صدور مجوز کلی برای اجرای آموزش های مزبور اقدام میکند ومراتب کتباً به اطلاع مرکز رسانده میشود .
  ۴-۴) جهت اجرای دوره های آموزشی مصوب روند زیر طی میشود :
  ۱- ۴-۴) فرم مشخصات برنامه آموزشی مستخدمین دولت حداقل یک هفته قبل از برگزاری هر دوره طی نامه کتبی به معاونت پشتیبانی ارسال میگردد .
  ۲- ۴-۴) دوره آموزشی براساس ضوابط اجرا میشود .
  ۳ - ۴-۴) پس از برگزاری دوره ضمن تحویل مستندات آموزشی ( لیست حضور وغیاب ، فرم مشخصات آموزشی ، برنامه آموزشی ) در سیستم نرم افزار آموزش کارکنان دانشگاه وارد شده ونهایتاً نسبت به صدور گواهی نامه مربوطه اقدام میشود .
  ۵-۴) اثر بخشی دوره ها با استفاده از روشهای مختلف ( بسته به نوع آموزش ) با استفاده از روشهایی چون آزمون نهایی ، گزارش گیری از مسئولین واحد ها و... مورد ارزیابی قرار میگیرد ودر صورت نیاز آموزش مزبور تکرار میشود .
 ۵- برگزاری دوره های آموزشی شغلی جهت رشته های ، امور اداری ، امور مالی ، تکنسین امور دارویی ، پزشک عمومی طی هماهنگی های انجام شده توسط معاونت پشتیبانی به ترتیب بر عهده معاونتهای پشتیبانی، غذا ودارو ودرمان می باشد .
۶-  با توجه به اینکه امکان برگزاری دوره های آموزشی برای رشته های شغلی فیزیو تراپی ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی در سطح استان امکان پذیر نمی باشند . شاغلین مشاغل مزبور طی دریافت معرفی نامه از مدیریت تشکیلات ، آموزش، بودجه برنامه ای دانشگاه علوم پزشکی زنجان میتوانند در برنامه های آموزشی اجرا شده در سایر استانها شرکت نموده وگواهی نامه های دریافت شده از این طریق قابل ثبت در شناسنامه آموزشی آنان می باشد .

دفعات مشاهده: 1264 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA