دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

اعضا هیات علمی


 
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی موسائی فرد 
مرتبه علمی: استادیار 
رشته: دکتری پرستاری 
پست الکترونیک : rezatnomzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی 
CV

 

 
نام و نام خانوادگی : دکتر فرهاد رمضانی بدر
مرتبه علمی: دانشیار 
رشته: دکتری آموزش پرستاری
پست الکترونیک : ramazanibadrzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: دکتر میترا پیامی بوساری
مرتبه علمی: دانشیار 
رشته: دکتری پرستاری Ph.D
پست الکترونیک: payamizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

  
نام و نام خانوادگی: دکتر کوروش امینی
مرتبه علمی: دانشیار 
رشته: دکتری آموزش پرستاری
پست الکترونیک: koroshzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا دین محمدی
مرتبه علمی: دانشیار 
رشته: دکتری آموزش پرستاری
پست الکترونیک: mdinmohammadizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

CV

 
  

نام و نام خانوادگی: دکتر معصومه نمدیان

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: دکتری بهداشت جامعه
پست الکترونیک : m.namadianzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی : دکتر نسرین حنیفی
مرتبه علمی: دانشیار 
رشته: دکتری آموزش پرستاری
پست الکترونیک : nasrinhanifizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی : دکتر نسرین بهرامی نژاد
مرتبه علمی: استاد یار
رشته: دکتری  بهداشت جامعه
پست الکترونیک: bahrami_nzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 

نام و نام خانوادگی : دکترنسرین جعفری ور جوشانی
مرتبه علمی: استادیار 
رشته: دکتری  پرستاری بهداشت جامعه
پست الکترونیک: jafari_nszums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV
 
 
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد علی یادگاری
مرتبه علمی: استاد یار
رشته: دکتری پرستاری
پست الکترونیک : yadegaryzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی : دکتر رقیه خرقانی
مرتبه علمی: دانشیار 
رشته : دکتری بهداشت باروری 
پست الکترونیک: r.kharaghanizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
                                 نام و نام خانوادگی : دکتر ترانه امامقلی خوشه چین
مرتبه علمی: استاد یار
رشته: دکتری مامایی 
پست الکترونیک: khooshehzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
 CV

 
نام و نام خانوادگی: دکترالهه احمدنیا 
مرتبه علمی: استادیار 
رشته:  دکتری مامایی 
پست الکترونیک: ahmadzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 


نام و نام خانوادگی :دکتر اعظم ملکی
مرتبه علمی: استاد یار 
رشته: دکتری مامایی 
پست الکترونیک:malekiazums.ac.ir

برنامه کاری هفتگی
 CV
 

 
نام و نام خانوادگی: پوران مختاری (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 

پست الکترونیک: mokhtarizums.ac.ir 
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: صدیقه کمالی فرد  (دانشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک: sedighzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: دکترعلی آقاجانلو 
مرتبه علمی: استادیار 
رشته: دکتری پرستاری 
پست الکترونیک: aghajanloozums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: آذر آوازه
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک:nursezums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
 CV

 
نام و نام خانوادگی: مهناز افشین جو
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش کودکان
پست الکترونیک: zahramzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: مهین روحانی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک: roohanizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: مژگان السادات اقوامی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته:کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک:aghvamymzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

CV

 
نام و نام خانوادگی: سهیلا ربیع سیاهکلی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک: rabie۲zums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: زینب قهرمانی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد روان پرستاری
پست الکترونیک: ghahremanizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: معصومه مرتقی قاسمی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک:
m.m.ghasemyzums.ac.ir

برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: پروین شیری قیداری
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک: shirigzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: سهیلا عباسی (دانشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشدپرستاری گرایش کودکان
پست الکترونیک : abbasizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: منصوره سپهری نیا
مرتبه علمی:  مربی هیات علمی 
رشته:کارشناسی ارشدمدیریت پرستاری کودکان
پست الکترونیک : m.sepehrineazums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: ملیحه جاوید پور
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبتهای ویژه نوزادان
پست الکترونیک mjavidpourzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: علی ایمانی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته:کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک: imani_a۱۵۲۵zums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: فاطمه مرادی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک: moradi_mrdyzums.ac.ir  
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: عاطفه واعظی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک: vaeziatefehzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: اکبر پوررحیمی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک: apourrahimizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: سودابه مهدی زاده (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته:کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیکmehdizadehzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: معصومه مقدم
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه
پست الکترونیک: mmogaddamzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: محمد عبدی (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه
پست الکترونیک: mohammad۲۰۱۶zums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: معصومه حسنلو
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک: hasanloo_mdzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: حجت ترکمندی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک: torkmandi.orzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: الهام جعفری (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 

پست الکترونیکejafarizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: پروین محبی (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی: مربی هیات علمی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک: p.mohebbi۱۱gmail.com
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: لیلا رستگاری (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک: lrastegarizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه بیات
مرتبه علمی: استادیار  
رشته: دکتری مامایی 
پست الکترونیک: f.bayatzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: مهناز کشاورز افشار
مرتبه علمی: مربی هیات علمی 
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک: m.keshavarzafsharzums.ac.ir

برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: آزاده حسین خانی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد  مامایی 
پست الکترونیک: azihsnkhanizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

   
نام و نام خانوادگی: راضیه مسیب نژاد
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک: mossayebnezhadzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
 CV

  
نام و نام خانوادگی: مینا اسم خانی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد  مامایی 
پست الکترونیک: m.esmkhanizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

  
نام و نام خانوادگی: سپیده دین محمدی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک: s.dinmohammadizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

CV

 
نام و نام خانوادگیمینا عباسی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد مامایی

پست الکترونیک: m.abbasizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
CV

 
نام و نام خانوادگی: پرنیان رحیمی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد مامایی

پست الکترونیک:-
برنامه کاری هفتگی
CV

 

نام و نام خانوادگیحامد تقی لو
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد اتاق عمل

پست الکترونیک: tagiloo۱۳۷۲zums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

 

نام و نام خانوادگیآذر عشقی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
 
پست الکترونیک: a.eshghizums.ac.ir

برنامه کاری هفتگی

 
نام و نام خانوادگی: حامد رزاق پور
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت های ویژه

پست الکترونیک:hamed.razaghpourzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

 
نام و نام خانوادگینگین بابایی واحد 
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت های ویژه

پست الکترونیک: n.babaeivahedzums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

 
نام و نام خانوادگیپریسا محمدی 
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

پست الکترونیک: p۹۲mohammadizums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی

 
نام و نام خانوادگی: زهرا حسنی
مرتبه علمی: مربی هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت های ویژه

پست الکترونیک: za.hasani۹۳zums.ac.ir
برنامه کاری هفتگی
دفعات مشاهده: 7506 بار   |   دفعات چاپ: 276 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر