دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

اعضا هیات علمی


 
نام و نام خانوادگی : دکتر میترا پیامی بوساری
مرتبه علمی: دانشیار - هیات علمی
رشته: دکتری پرستاری Ph.D
پست الکترونیک : payamizums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : دکتر میترا حجت انصاری
مرتبه علمی: استادیار - هیات علمی
رشته: متخصص بیهوشی
پست الکترونیک :   mitraansarizums.ac.ir
CV

  
نام و نام خانوادگی : دکتر کوروش امینی
مرتبه علمی:دانشیار - هیات علمی
رشته: دکتری آموزش پرستاری
پست الکترونیک :  koroshzums.ac.ir
CV

 
    

نام و نام خانوادگی : دکتر فرهاد رمضانی بدر

مرتبه علمی: دانشیار - هیات علمی
رشته:   دکتری آموزش پرستاری
پست الکترونیک : ramazanibadrzums.ac.ir
CV

 
  

نام و نام خانوادگی : دکتر معصومه نمدیان

مرتبه علمی:  استادیار- هیات علمی
رشته: دکتری بهداشت جامعه
پست الکترونیک : m.namadianzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : دکتر نسرین حنیفی
مرتبه علمی: دانشیار - هیات علمی
رشته: دکتری آموزش پرستاری
پست الکترونیک : nasrinhanifizums.ac.ir
  CV

 
نام و نام خانوادگی :دکتر نسرین بهرامی نژاد
مرتبه علمی: استاد یار- هیات علمی
رشته: دکتری  بهداشت جامعه
پست الکترونیک :  bahrami_nzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : دکتر وحیده رشتجی
مرتبه علمی: استادیار - هیات علمی
رشته: متخصص بیهوشی
پست الکترونیک :   drrashtchizums.ac.ir
CV

 

نام و نام خانوادگی :دکتر  نسرین جعفری ور جوشانی
مرتبه علمی: استاد یار -هیات علمی
رشته: دکتری  پرستاری بهداشت جامعه
پست الکترونیک: jafari_nszums.ac.ir
CV
 
 
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد علی یادگاری
مرتبه علمی:استاد یار- هیات علمی
رشته:  دکتری پرستاری
پست الکترونیک : yadegaryzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : مهدی موسائی فرد (دانشجوی PHD پرستاری )
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک :  rezatnomzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : دکتر رقیه خرقانی
مرتبه علمی: دانشیار - هیات علمی
رشته دکتری بهداشت باروری 
پست الکترونیک: r.kharaghanizums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : دکتر ترانه امامقلی خوشه چین
مرتبه علمی: استاد یار- هیات علمی 
رشته: دکتری مامایی 
پست الکترونیک:khooshehzums.ac.ir

 CV

 
نام و نام خانوادگی : الهه احمدنیا (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته:  کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک : ahmadzums.ac.ir

 CV

 
نام و نام خانوادگی : پوران مختاری (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 

پست الکترونیک: mokhtarizums.ac.ir 

CV

 
نام و نام خانوادگی : صدیقه کمالی (دانشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک : sedighzums.ac.ir

CV

 
نام و نام خانوادگی : علی آقاجانلو (دانشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی  -  هیات علمی
رشته:  کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک : aghajanloozums.ac.ir
 CV

 
نام و نام خانوادگی : آذر آوازه
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک :nursezums.ac.ir
 CV

 
نام و نام خانوادگی :مهناز افشین جو
مرتبه علمی:مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش کودکان
پست الکترونیک:  zahramzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : مهین روحانی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک : roohanizums.ac.ir
  CV

 
نام و نام خانوادگی : مژگان السادات اقوامی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک:aghvamymzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : سهیلا ربیع سیاهکلی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک: rabie۲zums.ac.ir
  CV

 
نام و نام خانوادگی :زینب قهرمانی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری روان پرستاری
پست الکترونیک: ghahremanizums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : معصومه مرتقی قاسمی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک : mmortaghyghasemyyahoo.com
CV

 
نام و نام خانوادگی : پروین شیری قیداری
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک : shirigzums.ac.ir
  CV

 

 
نام و نام خانوادگی : بتول دهار
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری 
پست الکترونیک :daharbatooln۴۸۳۹gmail.com
  CV

 
نام و نام خانوادگی :سهیلا عباسی (دنشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش کودکان
پست الکترونیک :abbasizums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : منصوره سپهری نیا
مرتبه علمی:  مربی - هیات علمی 
رشته:  کارشناسی ارشد  مدیریت پرستاری کودکان
پست الکترونیک : m.sepehrineazums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : ملیحه جاوید پور
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک :mjavidpourzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : علی ایمانی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک:imani_a۱۵۲۵zums.ac.ir
   CV

 
 نام و نام خانوادگی : فاطمه مرادی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک:moradi_mrdyzums.ac.ir  
CV

 
نام و نام خانوادگی : عاطفه واعظی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی و جراحی
پست الکترونیک: vaeziatefehzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : اکبر پوررحیمی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
پست الکترونیک : prahimeizums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : سودابه مهدی زاده
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک :mehdizadehzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : معصومه مقدم
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه
پست الکترونیک: mmogaddamzums.ac.ir
CV
نام و نام خانوادگی : محمد عبدی (دنشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه
پست الکترونیک: mohammad۲۰۱۶zums.ac.ir
  CV

 
نام و نام خانوادگی : معصومه حسنلو
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک : hasanloo_mdzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : الهام صلاحی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک : salaheizums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : زهرا تاران
مرتبه علمی:  مربی - هیات علمی طرحی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک:zahra.taran۹۳zums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : حجت ترکمندی
مرتبه علمی:  مربی - هیات علمی
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری
پست الکترونیک:torkmandi.orzums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : الهام جعفری (دنشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 

پست الکترونیک ejafarizums.ac.ir

CV

 
نام و نام خانوادگی : پروین محبی (دنشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی

رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک : p.mohebbi۱۱gmail.com

CV

 
نام و نام خانوادگی : لیلا رستگاری (دنشجوی دکتری )
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 

رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک : lrastegarizums.ac.ir

CV

 
نام و نام خانوادگی : مهناز کشاورز افشار
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی 
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک :m.keshavarzafsharzums.ac.ir

CV

 
نام و نام خانوادگی : لیلا احمدی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک :
l.ahmadi۵۵zums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی : ساناز فیاضی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد مامایی 
پست الکترونیک :sanazfaiiazizums.ac.ir

CV

 
نام و نام خانوادگی  : آزاده حسین خانی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد  مامایی 
پست الکترونیک: azihsnkhanizums.ac.ir

CV

   
نام و نام خانوادگی  : راضیه مسیب نژاد
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد  مامایی 
پست الکترونیک:
mossayebnezhadzums.ac.ir
CV

  
نام و نام خانوادگی  : مینا اسم خانی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد  مامایی 
پست الکترونیک:
m.esmkhanizums.ac.ir
CV

  
نام و نام خانوادگی  : سپیده دین محمدی
مرتبه علمی: مربی - هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد  مامایی 
پست الکترونیک: s.dinmohammadizums.ac.ir
CV

 
نام و نام خانوادگی  مینا عباسی
مرتبه علمی: مربی  -هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد  مامایی 
پست الکترونیک:m.abbasizums.ac.ir

CV

 

نام و نام خانوادگی  حامد تقی لو
مرتبه علمی: مربی  -هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد اتاق عمل 
پست الکترونیک:
tagiloo۱۳۷۲zums.ac.ir
CV

 

نام و نام خانوادگی  آذر عشقی
مرتبه علمی: مربی  -هیات علمی طرحی
رشته: کارشناس ارشد پرستاری 
پست الکترونیک:-

CV

 

 

 
دفعات مشاهده: 1932 بار   |   دفعات چاپ: 136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر