معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

شماره حسابهای مورد نیاز شماره حسابهای مورد نیاز

 | تاریخ ارسال: 1400/5/31 | 
شماره حساب برای هزینه های فراغت از تحصیل
   
۱)  شماره حساب برای ( خرید تعهدات آموزش رایگان )
  شماره حساب    ،    شماره حساب مقصد نزد بانک مرکزی   ،   شماره شباحساب مقصدنزدبانک مرکزی
۲۱۷۳۳۱۹۰۰۱۰۰۳     ،           ۴۰۰۱۰۳۳۱۰۱۰۰۲۶۶۷               ،      ۴۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۳۱۰۱۰۰۲۶۶۷IR 


* سامانه دریافت شناسه پرداخت هزینه آموزش رایگان (خرید تعهدات)
daramad.behdasht.gov.ir

۲) شماره حساب برای (کارت دانشجویی ) واریز به مبلغ پانصد هزار ریال
خواهشمند است دقت فرمایید: هزینه  با هر روشی پرداخت می شود  ، هنگام پرداخت حتما شناسه پرداخت معاونت آموزشی ذکر شود .
 
۴۰۰۱۰۸۵۶۰۳۰۲۲۸۷۴   شماره حساب نزد بانک مرکزی
IR۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۵۶۰۳۰۲۲۸۷۴  شماره شبا
۶۳۶۷۹۵۷۰۰۶۳۸۴۷۴۲   شماره کارت نزد بانک مرکزی
۳۷۵۰۸۵۶۶۸۱۲۵۶۰۰۰۰۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲  شناسه پرداخت معاونت آموزشی

۳) شماره حساب برای خدمات آموزشی (تاییددانشنامه، تایید ریز نمرات ،تایید گواهی موقت فراغت از تحصیل ، تایید گواهی رتبه ممتازی )
خواهشمند است دقت فرمایید: هزینه  با هر روشی پرداخت می شود  ، هنگام پرداخت حتما شناسه پرداخت معاونت آموزشی ذکر شود .


۴۰۰۱۰۸۵۶۰۳۰۲۲۸۷۴   شماره حساب نزد بانک مرکزی
IR۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۵۶۰۳۰۲۲۸۷۴  شماره شبا
۶۳۶۷۹۵۷۰۰۶۳۸۴۷۴۲   شماره کارت نزد بانک مرکزی
۳۷۵۰۸۵۶۶۸۱۲۵۶۰۰۰۰۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲  شناسه پرداخت معاونت آموزشی
a- تایید دانشنامه                                ۲۵۰۰۰۰ ریال

b-تایید ریزنمرات                                   ۱۹۰۰۰۰ ریال

c-تایید گواهی موقت فراغت از تحصیل      ۱۳۰۰۰۰ ریال

d-تایید گواهی رتبه ممتاز                         ۶۰۰۰۰ ریال

e- ( صدور المثنی) تمامی مدارک مربوط به دانش آموختگان
 کاردانی ۲۵۰۰۰۰ ریال  ،  کارشناسی ۵۰۰۰۰۰  ریال،  کارشناسی ارشد ۸۰۰۰۰۰ ریال،  دکتری ۱۵۰۰۰۰۰ ریال 


۴) ده هزارریال معادل(هزار تومان)به شماره حساب (ساتنا) (حق تمبر دولتی)
۵۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲IR                  خزانه داری کل نزدبانک ملی
 
 
دفعات مشاهده: 939 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر