حوزه ریاست

President Domain

تماس با ما

نام و نام خانوادگی عنوان تلفن نمابر پست الکترونیک آدرس
دکتر حسن بختیاری رئیس دانشگاه ۳۳۰۱۸۱۰۰-۱ ۳۳۰۱۹۴۲۵ riasatzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
علی باقری مدیر حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۸ ۳۳۰۱۹۴۲۵ riasatzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
حسن اسم خانی مدیرروابط عمومی ۳۳۱۳۰۷۱۵ webdazums.ac.ir زنجان، جنب بیمارستان آیت اله موسوی مرکز همایش های بین المللی روزبه
خانم بتول دهار مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان daharbatooln۴۸۳۹gmail.com زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
دکتر علیرضا حقیقت معاونت غذا و دارو ۳۳۴۲۰۶۷۰ vcfdzums.ac.ir زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
دکتر وحید توپچی حسروشاهی معاونت درمان ۳۳۰۱۸۱۴۹ treatmentzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر سیده صفیه موسوی معاونت فرهنگی ۳۳۴۷۰۵۷۴ ۳۳۴۷۰۵۷۴مستقیم
۱۶- ۳۳۴۴۸۵۱۵
csazums.ac.ir زنجان-شهرک کارمندان-انتهای بلوار مهدوی-دانشکده پزشکی -سایت پردیس -معاونت فرهنگی و امور دانشجویی کدپستی۴۵۱۳۹۵۶۱۱۱
دکتر مشهود تقیلو معاونت بهداشت ۳۳۰۱۸۱۵۲ zanjanhealthzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر محمدرضا زراعتی معاونت آموزشی ۳۳۰۱۸۶۲۴ educationzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر صمد ندری معاونت پژوهش ۳۳۱۵۶۱۴۱ researchzums.ac.ir زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
آقای دکتر مجید صادقی معاون توسعه ۳۳۰۱۸۱۴۰ logisticzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر محمدرضا سراج صادقی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان زنجان مستقیم ۳۳۳۶۰۱۱۰
۷-۳۳۳۶۰۱۵۴
۳۳۳۶۰۱۵۰
۳۳۳۲۹۶۰۷
امیرکبیر- نرسیده به چهارراه پائین
دکتر علی اصغر اجلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان ۳۶۲۲۲۸۷۰ مستقیم ۳۶۲۲۲۵۳۲
دکتر روح الله خدابنده لو مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان  ابهر ۳۵۲۷۸۱۶۵ مستقیم ۳۵۲۲۴۰۰۱
دکتر محمدرضا رفعتی اشکیکی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم ۴-۳۲۸۲۲۷۹۱ ۳۲۸۲۲۷۵۴
دکتر میثم معینیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده ۳۴۲۲۲۵۶۶ ۳۴۲۲۲۸۶۶
دکتر میثم معینیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه ۳۵۸۲۴۶۵۶ ۳۵۸۲۴۵۱۶
دکتر عین اله کرمی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود ۳۶۷۲۲۲۰۸۳۶۷۲۲۲۰۸دکتر
۹-۳۶۷۲۲۵۰۸دفتر
۳۶۷۲۲۵۰۷
دکتر جلیل کریمخانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره ۳۵۵۳۴۰۰۳مستقیم
۳۵۵۲۴۰۰۵مخابرات
۳۵۵۲۴۰۰۶
دکتر کرمی بیمارستان ایثار ایجرود ۳۶۷۲۲۶۳۹دکتر
۳۶۷۲۲۶۲۸نگهبانی
۳۶۷۲۲۴۹۷
دکتر روح الله خدابنده لو بیمارستان بوعلی سینا خرم دره ۳۵۵۲۸۰۱۲مستقیم
۳۵۵۲۸۰۱۰
مستقیم۳۵۵۲۸۰۱۴
۴-۳۵۵۲۸۰۰۱
دکتر فریبا طیبی فر بیمارستان شهدای طارم ۳-۳۲۸۲۲۷۰۱ ۳۲۸۲۲۴۰۰
دکتر رضا پیرزه مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی ۳۳۵۴۲۴۰۴ ۳۳۵۴۲۴۰۳
دکتر عزیز طاهری بیمارستان امدادی ابهر ۳۵۲۴۰۹۹۶
۳۵۲۳۱۸۰۰ مستقیم
۳۵۲۳۱۸۰۱
دکتر مصطفی عزیزی مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی ۳۳۱۳۱۲۱۲ ۳۳۱۳۱۲۰۳ ۳-۳۳۱۳۰۰۰۰
۳۳۱۳۰۱۰۰۰ تلفنخانه
دکتر جواد حسینخانی بیمارستان الغدیر ابهر ۳۵۳۶۸۳۳۰
دکتر حامد سبحانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) ۳۴۲۲۰۲۱۹ ۳۴۲۲۴۳۰۹
دکتر ابوالفضل عبادی بیمارستان رازی ماهنشان ۳۶۲۲۳۲۹۷ مستقیم ۳۶۲۲۳۲۹۶
دکتر حمید قهرمانی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ( عج ) ۳۳۷۷۰۷۶۰ مستقیم ۳۳۷۷۰۷۵۱
دکتر مهدی موسائی فرد دانشکده پرستاری و مامایی ۳۳۱۴۸۳۱۸دفتر
۳۳۱۴۸۳۲۶ رئیس
۳۳۱۴۸۳۱۹
خانم دکتر مینا محبیان دانشکده دندانپزشکی ۳۳۱۴۸۳۸۸ ۳۳۴۷۱۱۶۱
خانم دکتر جعغری دانشکده پیراپزشکی ۳۳۷۷۳۱۲۸ خ پروین‌اعتصامی-نرسیده ب شیرپاستوریزه
دکتر حامد قویمی دانشکده داروسازی ۳۳۴۴۸۸۷۴ ۳۳۴۷۳۶۳۹ ۸ -۳۳۴۷۳۶۳۵ پردیس اصلی دانشگاه
خانم مریم محمدی دانشکده پرستاری ابهر ۳۵۲۱۳۴۲۸ ۳۵۲۷۰۰۲۱ ۳-۳۵۲۷۹۴۱۲
دکتر حمید رضا فلاح دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۲۵۱ ۳۳۴۴۹۵۵۳ ۳۳۴۴۴۱۸۲ مستقیم انتهای شهرک کارمندان

-۳-۳۳۴۴۰۳۰۱تلفنخانه
دکتر اصغر فضائلی پردیس خودگردان ۳۳۷۷۲۱۰۰ ۳۳۷۷۹۲۴۴ ۳۳۷۷۲۰۲۰
۳۳۷۷۳۱۰۰
میدان هنرستان
دکتر محمدرضا مهراسبی دانشکده بهداشت

دفعات مشاهده: 6523 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر