اعضا - محمدرضا جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فارماکولوژی بهداشت مبارزه با بیماری ها
2 فارماکولوژی بهداشت خانواده
3 فارماکولوژی یهداشت عمومی
4 فارماکولوژی پرستاری ابهر
5 فارماکولوژی PhD انگل شناسی
6 فارماکولوژی داروسازی واحد بین الملل تهران
7 فارماکولوژی پزشکی واحد بین الملل تهران
8 فارماکولوژی مامائی
9 فارماکولوژی PhD مطالعات اعتیاد
10 روش های تحقیق در علوم اعصاب PhD مطالعات اعتیاد
11 فارماکولوژی کارشناسی ارشد اورژانس
12 فارماکولوژی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
13 فارماکولوژی کارشناسی ارشد ICU
14 فارماکولوژی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
15 فارماکولوژی علوم آزمایشگاهی
16 فارماکولوژی فوریت های پزشکی
17 فارماکولوژی اتاق عمل
18 فارماکولوژی پرستاری
19 فارماکولوژی هوشبری
20 فارماکولوژی پزشکی
21 فارماکولوژی دندانپزشکی
22 فارماکولوژی شیمی داروئی
23 فارماکولوژی داروسازی
24 کارآموزی داروخانه داروسازی
25 کارورزی داروخانه داروسازی
26 روش های فیزیولوژی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
27 کار با حیوانات آزمایشگاهی کارشناسی ارشد انگل شناسی
:: ::