اعضا - محمدرضا جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فارماکولوژی پزشکی
2 فارماکولوژی دندانپزشکی
3 فارماکولوژی هوشبری
4 فارماکولوژی پرستاری
5 فارماکولوژی اتاق عمل
6 فارماکولوژی فوریت های پزشکی
7 فارماکولوژی علوم آزمایشگاهی
8 فارماکولوژی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
9 فارماکولوژی کارشناسی ارشد ICU
10 فارماکولوژی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
11 فارماکولوژی کارشناسی ارشد اورژانس
12 روش های تحقیق در علوم اعصاب PhD مطالعات اعتیاد
13 فارماکولوژی PhD مطالعات اعتیاد
14 فارماکولوژی مامائی
15 فارماکولوژی پزشکی واحد بین الملل تهران
16 فارماکولوژی داروسازی واحد بین الملل تهران
17 فارماکولوژی PhD انگل شناسی
18 فارماکولوژی پرستاری ابهر
19 فارماکولوژی یهداشت عمومی
20 فارماکولوژی بهداشت خانواده
21 فارماکولوژی بهداشت مبارزه با بیماری ها
22 فارماکولوژی شیمی داروئی
23 فارماکولوژی داروسازی
24 کارآموزی داروخانه داروسازی
25 کارورزی داروخانه داروسازی
26 روش های فیزیولوژی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
27 کار با حیوانات آزمایشگاهی کارشناسی ارشد انگل شناسی
:: ::