اعضا - جمشید محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمشید محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 ترکی زبان مادری زبان مادری
1 فارسی زبان رسمی زبان رسمی
1 انگلیسی خوب خوب
:: ::