اعضا - جمشید محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمشید محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس آموزش دنشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1366 1368
2 کارشناس آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1368 1371
3 مربی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1374 1376
4 مربی غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1376 1382
5 مربی هیات علمی رسمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 ____
6 مسئول آموزش دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی زنجان 1377 1380
7 مسئول اساتید مشاور دانشجویان دانشکده پزشکی زنجان 1385 1394
8 مسئول ویرایش چکیده انگلیسی پایان نامه های پزشکی دانشکده پزشکی زنجان 1394 ____
9 مسئول ویرایش مقاله ها ی ا نگلیسی مجله ی بهداشت دانشکده پیراپزشکی زنجان 1395 ____
10 عضو هیات تحریریه مجله ی بهداشت دانشکده پیراپزشکی زنجان 1395 ____
:: ::