اعضا - ستار جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ستار جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رییس بخش اندوسکوپی بیمارساتن ولیعصر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۹۰ ...
2 عضو شورای پژوهشی بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۹۰ ...
:: ::