اعضا - ستار جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ستار جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## گزارش های علمی - تخصصی
# عنوان گزارش موضوع گزارش مولف همکاران تاریخ ارایه سازمان سفارش دهنده
1 "Case Report" Hodgkin’s Disease with Hyperferritinemia, Hepatic and Heart Failure بیماری هوجکین کبد Ashraf H 1 , , Norouzi P 1 , Jafari S 2 Ashraf H 1 , , Norouzi P 1 , Jafari S 2 24 Dec.2010 مجله گوارش و کبد
:: ::