اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 ارزیابی دانشجویان پرستاری و مامایی زنجان از بکار گیری صحیح وسایل کمک آموزشی توسط اساتید سال 1387 ترانه امامقلی خوشه چین -حاجیه احمدن دهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1387 پوسترى
2 بررسی آگاهی پرسنل مامایی بیمارستان ولیعصر زنجان از عوامل خطرزای پوکی استخوان پوران مختاری - ترانه امامقلی همایش بین الملی زنان و مامایی 1386 پوسترى
3 آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری مامایی در رابطه با خود آزمایی پستان ترانه امامقلی خوشه چین -حاجیه احمدن همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها 1386 پوسترى
4 بررسی امکانات آموزشی بیمارستانها از نظر دانشجویان مامایی زنجان 1386 ترانه امامقلی - پوران مختاری نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1386 پوسترى
5 بررسی سبک زندگی دانشجویان در رابطه با پیشگیری از پوکی استخوان حاجیه احمد نیا -ترانه امامقلی خوشه چین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها 1386 پوسترى
6 تعیین آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری و هوشبری در ارائه کمکهای اولیه به هنگاه وقوع حوادث و بلایای طبیعی همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادثغیر مترقبه 1385 پوسترى
7 بررسی کیفیت ارزشیابی بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی سال 1385 ترانه امامقلی - پوران مختاری همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی 1385 پوسترى
8 بررسی نیازهای آموزشی پرسنل مامایی مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان پوران مختاری - ترانه امامقلی همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامای 1385 پوسترى
9 بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در رابطه با وضعیت آموزش بالینی سال 1384 حاجیه احمد نیا -ترانه امامقلی خوشه چین همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی 1384 پوسترى
10 بررسی تاثیر ویتامین E در درمان دیسمنوره اولیه ترانه امامقلی خوشه چین همایش بین الملی زنان و مامایی 1383 پوسترى
11 تاثیر لمس درمانی و ماساژ بر ارتقاء سلامت کودکان ترانه امامقلی خوشه چین همایش سراسری ارتقاء سلامتی زنجان 1382 پوسترى
:: ::