اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1383
2 مدیر گروه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 1390
3 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 تاکنون
:: ::