اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 1382 تاکنون داوری مقالات
2 Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 1385 تاکنون داوری مقالات
3 Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 1388 تاکنون داوری مقالات
4 Journal of Clinical and Diagnostic Research 2018 - 2020 داوری مقالات
:: ::