اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The Effect of Life Skills-Based Group Counseling on Stress in Female Adolescents: A Randomized Controlled Trial Nahid Safabakhsh-- Taraneh Emamghooli Khooshehchin-- Leila Rastegari--Saeedeh Zenoozian Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 2023 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Perceived needs in women with gestational diabetes: A qualitative study Taraneh Emamgoli Khooshehchin- Zohre Keshavarz- Maryam Afrakhteh- Elham Shakibazadeh- Soghrat Faghihzadeh Electronic Physician 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 باورها، اعتقادات و راهبردهاي مقابلهاي مادران مبتلا به دیابت بارداري: یک مطالعه کیفی ترانه امامقلي خوشه چين - زهره کشاورز - مريم افراخته - الهام شکيبازاده - سقراط فقيه زاده مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 The Effect of Positivity Approach Counseling on Acceptance and Adaptation to Parental Role in Husbands of First-Time Mothers Moharrami Qidary T- , Emamgholi Khooshehchin T*-, Dadashi M 2020 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 A randomized placebo –controlled trial to determine the effect of vitamin E in treatment of primary dysmenorrhoea ترانه امامقلی خوشه چین –سعیده ضیایی –سقراط فقیه زاده –می نور لمیعیان British journal of obstetrics and gynaecology 2001 مقاله کامل
6 تأثیر مشاورۀ گروهی با رویکرد روانشناسی مثبت گرا بر کیفیت زندگی زنان باردار منصوره مصطفایی - ترانه امامقلی خوشه چین - محسن داداشی - پوران مختاری زنجانی مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1399 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری سارا مکی-- ترانه امامقلی خو شه چین -- محسن دادشی مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1397 چکیده مقاله
8 مقایسه تأثیرمشاوره گروهی مهارت مدیریت استرس با ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی مرضيه اسحاقي- رمضان فلاح - ترانه امامقلي خوشه چين - کومش 1397 مقاله کامل
9 بررسي تأثير مشاوره گروهي مديريت استرس بر علايم سندرم پيش از قاعدگي مرضيه اسحاقي- رمضان فلاح - ترانه امامقلي خوشه چين - جعفر حسني مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 تبیین تجربه مادران مبتلا به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی: یک مطالعه کیفی ترانه امامقلی خوشه چین - زهره کشاورز - مریم افراخته- الهام شکیبا زاده- سقراط فقیه زاده مجله بالینی پرستاری و مامایی ( شهرکرد) 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در یکی از مراکز آموزشی – درمانی وابسته به علوم پزشکی زنجان پوران مختاری- پروین شیری -الهه احمد نیا – ترانه امامقلی خوشه چین مجله مراقبتهای پرستاری مامایی 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 بررسی برخی شاخصهای تن سنجی در ساکنین شهر زنجان و مقایسه آن با استاندارهای جهانی الهه احمدنيا - ترانه امامقلي خوشه چين - هادی احمدنیا - بهناز فلک الافلاکی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 مقاله کامل
13 دیدگاههای پرسنل مامایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ارتباط با دوره های آموزش ضمن خدمت پوران مختاری- ترانه امامقلی خوشه چین- پروین شیری دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 کاهش اظطراب و افزایش انگیزه یادگیری در دانشجویان پرستاری با ارزشیابی مهارتهای بالینی توسط همتایان فاطمه شجاعی – ترانه امامقلی خوشه چین دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1388 مقاله کامل
15 سبک زندگی مرتبط با پوکی استخوان در دانشجویان پرستاری مامایی الهه احمد نیا – الهام شکیبا زاده - ترانه امامقلی خوشه چین مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) 1388 مقاله کامل
16 بررسی وضعیت امکانات آموزشی بیمارستانها از نظر دانشجویان مامایی ترانه امامقلی خوشه چین – فاطمه شجاعی – الهه احمد نیا دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::