اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Perceived needs in women with gestational diabetes: A qualitative study Taraneh Emamgoli Khooshehchin- Zohre Keshavarz- Maryam Afrakhteh- Elham Shakibazadeh- Soghrat Faghihzadeh Electronic Physician 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 باورها، اعتقادات و راهبردهاي مقابلهاي مادران مبتلا به دیابت بارداري: یک مطالعه کیفی ترانه امامقلي خوشه چين - زهره کشاورز - مريم افراخته - الهام شکيبازاده - سقراط فقيه زاده مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 The Effect of Positivity Approach Counseling on Acceptance and Adaptation to Parental Role in Husbands of First-Time Mothers Moharrami Qidary T- , Emamgholi Khooshehchin T*-, Dadashi M 2020 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 A randomized placebo –controlled trial to determine the effect of vitamin E in treatment of primary dysmenorrhoea ترانه امامقلی خوشه چین –سعیده ضیایی –سقراط فقیه زاده –می نور لمیعیان British journal of obstetrics and gynaecology 2001 مقاله کامل
5 تأثیر مشاورۀ گروهی با رویکرد روانشناسی مثبت گرا بر کیفیت زندگی زنان باردار منصوره مصطفایی - ترانه امامقلی خوشه چین - محسن داداشی - پوران مختاری زنجانی مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1399 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 مقایسه تأثیرمشاوره گروهی مهارت مدیریت استرس با ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی مرضيه اسحاقي- رمضان فلاح - ترانه امامقلي خوشه چين - کومش 1397 مقاله کامل
7 بررسي تأثير مشاوره گروهي مديريت استرس بر علايم سندرم پيش از قاعدگي مرضيه اسحاقي- رمضان فلاح - ترانه امامقلي خوشه چين - جعفر حسني مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) 1396 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 تبیین تجربه مادران مبتلا به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی: یک مطالعه کیفی ترانه امامقلی خوشه چین - زهره کشاورز - مریم افراخته- الهام شکیبا زاده- سقراط فقیه زاده مجله بالینی پرستاری و مامایی ( شهرکرد) 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در یکی از مراکز آموزشی – درمانی وابسته به علوم پزشکی زنجان در ارتباط با عوامل خطرزای پوکی استخوان سال 1386 پوران مختاری- پروین شیری -الهه احمد نیا – ترانه امامقلی خوشه چین مجله مراقبتهای پرستاری مامایی 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 بررسی برخی شاخصهای تن سنجی در ساکنین شهر زنجان و مقایسه آن با استاندارهای جهانی الهه احمدنيا - ترانه امامقلي خوشه چين - هادی احمدنیا - بهناز فلک الافلاکی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 چکیده مقاله
11 دیدگاههای پرسنل مامایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ارتباط با دوره های آموزش ضمن خدمت پوران مختاری- ترانه امامقلی خوشه چین- پروین شیری دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 کاهش اظطراب و افزایش انگیزه یادگیری در دانشجویان پرستاری با ارزشیابی مهارتهای بالینی توسط همتایان فاطمه شجاعی – ترانه امامقلی خوشه چین دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1388 چکیده مقاله
13 سبک زندگی مرتبط با پوکی استخوان در دانشجویان پرستاری مامایی الهه احمد نیا – الهام شکیبا زاده - ترانه امامقلی خوشه چین مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) 1388 مقاله کامل
14 بررسی وضعیت امکانات آموزشی بیمارستانها از نظر دانشجویان مامایی ترانه امامقلی خوشه چین – فاطمه شجاعی – الهه احمد نیا دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1387 مقاله کامل
:: ::