اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان 1377 1379
2 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1379
:: ::