اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
2 کارگاه شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
:: ::