اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

معصومه مرتقی قاسمی

 متولد: تهران 20/11/1342

نام پدر : اصغر - وکیل دادگستری

سوابق تحصیلی : کاردانی 1365 از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی1368-1367 ازدانشگاه تهران

کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس 1371

کارشناسی ارشد اخلاق ومعارف اسلامی از جامعه المصطفی 1387

:: ::