اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای آموزش دانشکده پرستاری ومامایی زنجان/ دانشکده پرستاری ومامایی 1372 1390
2 مسئول آموزش معاونت درمان زنجان/ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 1388 1390
:: ::