اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 فصلنامه تاريخ پزشكي معصومه مرتقی قاسمی فصلنامه تاريخ پزشكي چکیده مقاله
:: ::