اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر مدرارس تهران آموزش وپرورش 1362 1371
2 مدرس در دانشگاه تهران ( مربی ) علوم پزشکی تهران 1368 1371
3 مدرس دانشگاه( مربی ) علوم پزشکی زنجان 1372 1390
:: ::