اعضا - معصومه مرتقی قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مرتقی قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آریتمی معاونت درمان زنجان 1389
2 کارگاه آموزش مددجو معاونت درمان زنجان 1389
3 دوره باز اموزی CCU معاونت درمان زنجان 1389
4 دوره بازآموزی ICU معاونت درمان زنجان 1389
5 ماساژدرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گروه طب سنتی سالن روزبه بیمارستان موسوی 1394
:: ::