اعضا - محمدحسین مقیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین مقیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 قائم مقام معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1374 1376
2 معاونت آموزش بيمارستان شفيعيه و موسوي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1382 1387
3 مدير گروه جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1380 1391
4 معاونت آموزشی گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1391 1394
5 مدير گروه جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1395
6 رياست بيمارستان شفيعيه زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1374 1380
7 رياست بخش جراحي مردان بيمارستان موسوي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388 1394
:: ::