اعضا - محمدحسین مقیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین مقیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 تاثیر داروی گاباپنتین بر میزان مصرف پتدین در درمان بیماران سوختگی 1393
2 بررسی تاثیر پره گابالین خوراکی بر تسکین د رد بعد از عمل بیماران ترمیم شده هرنی 1393
3 بررسی اثر مقایسه ای پماد آلفا و سیلورسولفا دیازین 1393
4 ارزيابي و مقايسه تاثير اسكراب دست با بتادين و دكوسپيت 1389
5 بررسي فاصله زماني از شروع علائم باليني تا تشخيص آپاندسيت حاد 1386
6 بررسي علل پريتونيت و عوارض مرگ و مير ناشي از آن در بيماران بستري شده بیمارستان شفعیه 1384
7 بررسي فراواني تغييراتEKG و سطح تروپو نينI قلبي در بيماران بالاي 40 سال تحت عمل جراحي الكتيو 1383
8 بررسي فراواني تروماي نافذ شكم و عوارض و مرگ ومير ناشي از آن در بيماران بستري شده بیمارستان شفعیه 1382
9 بررسي شيوع و علل تروماي قفسه سينه در بيماران بستري شده بیمارستان شفعیه 1377
10 بررسي مقايسه اي آپاندسيت حاد و تشخيص هاي افتراقي آن قبل از عمل جراحي آپانوكتومي با تشخيص قطعي بعد از عمل 1376
11 بررسی مقایسه ای آپاندیسیت حاد و تشخیص های افتراقی 1376
12 بررسي عوامل زمينه اي موثر در تشكيل سنگ هاي صفراي بيماران بستري شده بیمارستان شفعیه 1375
:: ::