اعضا - حسین مدنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین مدنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Ginger as a miracle against chemotherapy-induced vomiting zohreh parsa yekta---seyyed meisam ebrahimi ---mostafa hosseini---alireza nikbakht nasrabadi---hossein madani iranian journal of nursing and midwifery research 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 improved fatigue in individuals with multiple sclerosis after participating in a short-term self- care programme hassan navipour---Hossein Madani ---mohammad R.mohebbi---reza navipour, parviz roozbayani ---afshin paydar NeuroRehabilitation 2006 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسی تاثیر الگوی تغذیه ای طراحی شده بر خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس فرنوش رشوند --- زهرا مشتاق عشق ---محمد علی سلیمانی---میترا ابتهی---ملیحه نصیری---حسین مدنی مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی تاثیر الگوی تغذیه ای طراحی شده بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس فرنوش رشوند --- زهرا مشتاق عشق ---مریم سادات فروید---میترا ابتهی---زهره امیری---حسین مدنی مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 نکات اخلاقی و آموزشی در مراقبت از بیماران مبتلا به ایدز سید میثم ابراهیمی ---حسین مدنی ---محمد مرادی اکبری ---جلال جوادی مجله سلامت و مراقبت 1390 مقاله کامل مقالات مروري
6 تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر عوارض ناشی از بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس حسین مدنی --- حسن ناوی پور --- دکتر پرویز روز بیانی--- دکتر نور الدین موسوی نسب مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دوره 15 ،شماره2 ، ص 59-54 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 مهارت دانشجویان سال اخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در بررسی وضعیت سلامت بیماران حسین مدنی ---نسرین بهرامی نژاد---کوروش امینی ---ابوالفضل رحیمی ---رمضان فلاح مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، دوره8 ، شماره 1،ص 89-81 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی رابطه سطح عزت نفس با میزان بکارگیری رو شهای مقابله ای و برنامه خود مراقبتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تحت پوشش انجمن MS ایران در سال 1383 حسین مدنی --- حسن ناوی پور --- دکتر پرویز روز بیانی مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، دوره 15،شماره4 ، ص 38-31 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسی شیو ه های مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان دبیرستانی استان زنجان ،1384 کوروش امینی ---دکتر عبدالله امینی --- حسین مدنی --- محمد حسین پور معماری --- رمضان فلاح مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، دوره 14 ،شماره54، ص 55-47 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 تاثیر برنامه خودمراقبتی بر میزان عزت نفس بیماران مولتیپل اسکلروزیس حسین مدنی --- حسن ناوی پور --- دکتر پرویز روز بیانی مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، سال دهم ،شماره40 ، ص 39-35 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::